skip to Main Content

اخذ مجوزهای قانونی، به روز رسانی روش های اجرایی منطبق با استانداردهای شناخته شده، عضویت در انجمن های تخصصی و کارگروه های تابعه از جمله رویکردهای توسعه پایدار در تجارت می باشد.

Back To Top